Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Naast de medezeggenschapsraad van de school is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR zijn de leden van de medezeggenschapsraden (ouders en personeelsleden) van alle basisscholen van schoolbestuur Amsterdam West Binnen de Ring vertegenwoordigd. De MR spreekt zich uit over het beleid op school, de GMR spreekt zich uit over het beleid van het schoolbestuur. Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de GMR. Belangrijke beslissingen kunnen niet zonder hun instemming of advies genomen worden. De GMR kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de GMR en het schoolbestuur. 

Vanuit onze school is er één leerkracht die de Rosa Boekdrukker vertegenwoordigt, dat is Marlieke Mols.