Lesaanbod

Basisontwikkeling
In de voorschool en in de groepen 1/2/3 wordt gewerkt met het programma Startblokken van Basisontwikkeling. Dit is een onderwijsprogramma waarbij de spelontwikkeling van het jonge kind het uitgangspunt is. Er wordt gewerkt vanuit thema’s die dicht bij de belevingswereld van het jonge kind staan. Op die manier ontstaan er betekenisvolle (spel)activiteiten die de interesse en de betrokkenheid van kinderen uitlokken. Elk thema staat zo’n 6 tot 8 weken centraal, en leent zich voor spelactiviteiten op alle ontwikkelingsgebieden, zoals rekenen, taal, lezen, creativiteit, constructie, onderzoek en beweging. We proberen de kinderen steeds uit te dagen om de volgende stap in hun ontwikkeling te zetten. Voorbeelden van thema’s zijn ‘naar de dokter’, ‘op vakantie’ en ‘in de ruimte’.

 

Taal
Vanaf de start op school wordt veel aandacht besteed aan de taalontwikkeling. Dat begint met de mondelinge taal: luisteren naar verhalen en ideeën van anderen en het duidelijk onder woorden leren brengen van je eigen gedachten. Het uitbreiden van de woordenschat is daarbij van groot belang. Dat wordt onder andere gedaan volgens de aanpak ‘Met Woorden in de Weer’. Vanaf groep 4 wordt de nieuwste versie van de methode ‘Taal Actief’ gebruikt. Naast spreken, luisteren en woordenschat komen daarin ook de vaardigheden spelling en schrijven van teksten aan bod. De methode biedt ruimte om de lesinhoud af te stemmen op het niveau van de leerlingen.

 

Hieronder vindt u de leerlijnenoverzichten van Taal Actief:

Leerlijnenoverzicht Taalvaardigheid
Leerlijnenoverzicht Stellen

Leerlijnenoverzicht Taalbeschouwing

 

Via deze link vindt u het leerlijnenoverzicht voor Spelling van de groepen 4 t/m 8.

   

Lezen
Lezen is de basis voor het leren en komt terug in alle andere vakgebieden zoals rekenen en wereldoriëntatie. We beginnen dan ook al vroeg met het aanwakkeren van het leesplezier en het stimuleren van de beginnende geletterdheid. In alle kleutergroepen wordt er dagelijks voorgelezen en is een gezellige boekenhoek ingericht. Bovendien lenen de leerlingen geregeld een verteltas om mee naar huis te nemen. Dit is een tas gevuld met een prentenboek, spelletjes en bijbehorende poppetjes om het verhaal mee na te kunnen spelen.
In groep 3 start het aanvankelijk lezen met behulp van de uitgebreide methode ‘Veilig Leren Lezen’. Het technisch lezen wordt vanaf groep 4 voortgezet met de methode ‘Estafette’. Voor het begrijpend lezen wordt vanaf groep 4 de methode ‘Nieuwsbegrip’ gebruikt, waarbij teksten over actuele onderwerpen worden gelezen en besproken. In groep 3 t/m 8 wordt dagelijks gestart met lezen in een zelfgekozen leesboek uit de vernieuwde schoolbibliotheek. Ook worden er jaarlijks leesactiviteiten georganiseerd zoals de Kinderboekenweek en de Nationale Voorleesdagen.

 

Schrijven
Bij de groepen 1/2 is er in elk lokaal een schrijf- en stempelhoekje aanwezig voor voorbereidende schrijfactiviteiten. De leerlingen maken zo op een speelse wijze kennis met de letters van het alfabet. Voor het technisch schrijven, waarbij de leerlingen aan elkaar leren schrijven, wordt vanaf groep 3 de methode ‘Pennenstreken’ gebruikt.

  

Rekenen
De basis voor het rekenen wordt gelegd in de kleutergroepen waar er in het spel en in kringactiviteiten ruime aandacht is voor tellen, getalbegrip, vergelijken van hoeveelheden, meten, wegen en het herkennen van cijfers. In de groepen 3 tot en met 8 wordt de rekenkennis van de leerlingen stap voor stap opgebouwd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de methode ’Getal & Ruimte Junior’. Kinderen krijgen dagelijks instructie en gaan in kleine stapjes van oefenen naar toepassen. Elke week wordt na het ophalen van de voorkennis veel aandacht aan de strategie besteed. Zo kunnen kinderen zich de rekenvaardigheid echt eigen maken voordat ze gaan toepassen in de context van een verhaal. Dit toepassen gebeurt via een stappenplan. Elke dag is er aandacht voor automatiseren. Kinderen kunnen digitaal oefenen in Junior Cloud Trainer.

 

Een overzicht van de leerlijnen van rekenen kunt u zien onder de volgende link

 

Wereldoriëntatie
We vinden het belangrijk dat de leerlingen veel leren over de wereld om hun heen. Dat gebeurt in de groepen 1,2 en 3 volop in de thema’s die worden gekozen. Vanaf groep 4 wordt er met methodes gewerkt. In ‘Blink geïntegreerd’ komen aardrijkskunde/topografie, natuur en techniek en het vak geschiedenis aan bod. De groepen 7 en 8 werken momenteel nog met de niet-geïntegreerde methode van Blink, aangezien zij hier mee begonnen zijn in groep 5.

Overzicht structuur Blink geïntegreerd:https://blinkwereld.nl/structuur-blink-wereld-geintegreerd/

Blink overzicht: 

-aardrijkskunde:

https://blinkwereld.nl/wp-content/uploads/2018/10/Groep-5-Thema-s-en-kerndoelen-AK.pdfc

– geschiedenis: https://blinkwereld.nl/wp-content/uploads/2019/02/Groep-5-Thema-s-en-kerndoelen.pdf

– natuur en techniek:

https://blinkwereld.nl/wp-content/uploads/2018/10/Groep-5-Thema-s-en-kerndoelen-NT.pdf

In groep 7 en 8 hebben de leerlingen de lessen van ‘Tussen thuis en school’ en wordt een theorie- (groep 7) en fietsexamen (groep 8) afgelegd. Naast het gebruik van deze methodes voeren we in de klas gesprekken naar aanleiding van de eigen belevenissen van leerlingen. Ook komen onderwerpen uit de actualiteit aan bod, bijvoorbeeld in Atlantis en in het jeugdjournaal.

 

Bewegingsonderwijs
We hebben twee vakleerkrachten bewegingsonderwijs in dienst. Alle groepen krijgen twee keer per week gymles van de vakleerkracht in onze gymzaal of speelzaal. In de lessen wordt een doorlopende leerlijn aangeboden vanuit diverse leerlijnen en bewegingsthema's, op deze manier voldoen we aan de gestelde kerndoelen. De leerlingen maken in de gymlessen kennis met een breed beweegaanbod en houden hun eigen Sportfolio bij. Vanaf groep 3 wordt er verwacht dat kinderen gymkleding en zaalschoenen (geen zwarte zolen) meenemen. Sieraden mogen tijdens de gymles niet gedragen worden, het beste is om de sieraden thuis te laten.

 

Onze school neemt deel aan een sportstimuleringsprogramma van de gemeente Amsterdam. Jaarlijks worden er sportinterviews gehouden met de leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 om de beweegontwikkeling te kunnen volgen. In groep 3 en 4 worden de leerlingen getest op hun motoriek. De resultaten worden opgenomen in een leerlingvolgsysteem.

 

Beeldende vorming
In de groepen 1/2 wordt dagelijks getekend en geknutseld met de kinderen in de klas. De leerlingen van groep 3 t/m 8 krijgen beeldende vorming van de eigen leerkracht. Er kan gebruik gemaakt worden van een speciaal daarvoor ingericht lokaal. Tijdens de les is er plaats voor tekenen, schilderen en handvaardigheid. De leerlingen leren verschillende technieken en worden gestimuleerd om hun geheel eigen creaties te maken.

 

Muziek

Een vaste vakdocent van Aslan Muziekcentrum geeft vanaf groep 3 wekelijks les waarin de leerlingen zich op een logische wijze muzikaal ontwikkelen. Daarnaast kunnen kinderen jaarlijks auditie doen voor onze schoolband.

 

Inhoud leerlijn:

 • Continuïteit in kunstzinnige ontwikkeling leerlingen.
 • Instrumenten in bruikleen.
 • Aansluiting op de TULE-doelen.
 • Kwaliteits- en tevredenheidsbewaking.
 • Gratis digitale versie van onze leerlijnen voor alle leerlingen.
 • Aandacht voor rekenen en taal in de kunstlessen is onderdeel van onze leerlijn.
 • Optredens voor ouders en de buurt (o.a. musical en jaarfeesten) is onderdeel van de leerlijn.
 • In het kader van de Muziek Talent Express biedt Aslan Muziekcentrum los lesmateriaal en trainingen  aan voor muziekdocent en groepsleerkrachten.

Bekijk hier het promofilmpje van de Muziek Talent Express:

https://www.youtube.com/watch?v=XWK_E9UDfkQ

Kijk voor meer informatie op de website van Aslan muziekcentrum.

Engels
Altijd al in de groepen 7 en 8, maar vanaf dit schooljaar in alle groepen, krijgen de leerlingen Engelse les met behulp van de nieuwe digibordmethode ‘Groove.me’. Aan de hand van bekende Engelse popliedjes leren de kinderen nieuwe woorden en zinnen die ze direct oefenen in gesprekjes met elkaar.

 

ICT-onderwijs
Alle lokalen van onze school zijn uitgerust met een digitaal schoolbord en per unit zijn er meerdere chromebooks beschikbaar. De speciale digibordsoftware die bij de lesmethoden hoort, ondersteunt en verlevendigt de instructie van de leerkracht. De chromebooks in de klas worden veelal ingezet om de leerstof van onder andere lezen, spelling en rekenen extra te oefenen. Ook leren de leerlingen bijvoorbeeld informatie te zoeken op het internet en werkstukken en presentaties te maken. Bovendien wordt er in de bovenbouw aandacht besteed aan mediawijsheid. Het doel is de kinderen vertrouwd te maken met het werken met de computer en met internet, opdat zij aan het eind van hun basisschooltijd in staat zijn om op een goede manier gebruik te maken van de mogelijkheden die de informatie- en communicatietechnologie biedt.

 

Burgerschapsvorming
Sinds februari 2006 is in de wet vastgelegd, dat scholen aandacht moeten besteden aan actief burgerschap en sociale integratie. Op de Rosa Boekdrukker en op veel andere basisscholen gebeurde dat al. Wij vinden het belangrijk dat kinderen uiteindelijk als democratische burgers in de samenleving kunnen functioneren. De kennis, houding en vaardigheden die daarvoor nodig zijn, leren de kinderen op school onder meer door de thema’s die tijdens wereldoriëntatie- en taallessen aan de orde komen. In opdrachten en groepsgesprekken leren kinderen open te staan voor verschillen in bijvoorbeeld cultuur en religie. Leerkrachten staan stil bij thema’s als vrijheid, democratie en het kritisch omgaan met informatie. Daarnaast leren de kinderen om goed naar elkaar te luisteren, te spreken in het openbaar, hun mening te vormen en te onderbouwen en zichzelf te verplaatsen in een ander. In groep 8 volgen de leerlingen bovendien de lessenreeks ‘Discussiëren kun je leren’. Het begrijpend lezen leren we met de methode Nieuwsbegrip. Hierin komen actuele onderwerpen aan de orde die op een leeftijds-adequate wijze met de klas besproken worden.

 

Cultuureducatie
Op de Rosa Boekdrukker wordt volop aandacht besteed aan cultuureducatie en benutten we de vele mogelijkheden van de gemeente Amsterdam om met basisschoolkinderen culturele activiteiten te ondernemen. Verschillende disciplines van cultuureducatie komen aan bod. Zo bezoeken we musea en voorstellingen, doen we mee aan kunstprojecten of leren we over het cultureel erfgoed in de eigen buurt. Er is een jaarlijks terugkerend aanbod dat verder wordt aangevuld met nieuwe activiteiten. 

 

Overige activiteiten onder schooltijd
De school organiseert regelmatig uitjes onder schooltijd. Deze vormen een vast onderdeel van het lesprogramma. We verwachten dat alle kinderen meedoen met deze activiteiten en dat ouders nu en dan meegaan als extra begeleider naast de leerkracht. De leerkracht is de verantwoordelijke tijdens het uitstapje.

 • Artis
  Een aantal keer in de schoolloopbaan van de kinderen brengen zij een bezoek aan de dierentuin Artis en volgen daar een Artisles.
 • Openbare Bibliotheek
  We plannen elk jaar een bezoek met de groep aan de bibliotheek op het Mercatorplein. Daar volgen we een les en de leerlingen worden wegwijs gemaakt in de bieb. Bovendien kunnen we met de klas boeken lenen die we zes weken op school mogen houden. Voor schoolthema’s bestellen we geregeld boekenpakketten van de educatieafdeling van de OBA.
 • Kinderboekenweek en Voorleesweek
  Elk jaar in oktober vieren we de Kinderboekenweek en in januari de Voorleesweek. In deze weken staat het (voor)lezen centraal. In de klas organiseren we verschillende leesactiviteiten, bekende kinderboekenschrijvers worden uitgenodigd op school en de leerlingen van de bovenbouw lezen voor aan de leerlingen uit de onderbouw.
 • Schooltuinen
  De leerlingen van groep 6 starten in januari met de binnenlessen bij het schooltuinencomplex in het Rembrandtpark. Vanaf april krijgen ze hun eigen tuintje waar ze bloemen, planten en groenten in mogen verbouwen. Na de zomervakantie, wanneer de leerlingen in groep 7 zitten, loopt het programma nog een paar weken door.
 • Theater
  Alle klassen bezoeken jaarlijks een voorstelling in een theater. Dat kan bijvoorbeeld zijn in Podium Mozaïek in Bos en Lommer of in de Stadsschouwburg op het Leidseplein. Ook vinden er geregeld voorstellingen op school plaats, omdat die bijvoorbeeld aansluiten bij een thema.
 • Concertgebouw
  De kleuters gaan jaarlijks naar het Concertgebouw voor een meezingvoorstelling.
 • Museumbezoek
  Elke groep bezoekt per jaar één of meerdere musea waar dan ook een museumles gevolgd wordt. We gaan bijvoorbeeld naar het Rijksmuseum, het Amsterdam Museum, het Verzetsmuseum of het Anne Frankhuis.
 • Koningsspelen
  De laatste vrijdag voor de meivakantie organiseren we op de Rosa Boekdrukker de Koningsspelen. Tijdens het Oranjefeest organiseren we sportieve activiteiten voor de hele school.
 • Vieringen
  Op school organiseren we al een aantal jaar, samen met ouders, het cultureel festival. Ook wordt het sinterklaasfeest gevierd in de eerste week van december. Op de laatste donderdag voor de kerstvakantie komen de leerlingen ’s avonds naar school voor een kerstdiner. We vragen de leerlingen dan allemaal om een lekkernij mee te nemen van thuis.
 • Schoolreisjes en schoolkamp
  De groepen 1 tot en met 7 gaan elk jaar een dag op schoolreisje. Nieuwe kleuters die na 1 april starten in een kleutergroep gaan dat schooljaar nog niet mee op schoolreisje. In groep 8 gaan de kinderen een aantal dagen op kamp. Voor deze reisjes wordt een verplichte eigen bijdrage aan de ouders gevraagd. Deze uitjes zijn een vast onderdeel van het schoolprogramma, deelname hieraan is verplicht.
 • Afscheidsavond groep 8
  De leerlingen van groep 8 nemen op een feestelijke manier afscheid van de school en haar leraren. Vaak gebeurt dat door het spelen van een afscheidsmusical.
 • Zomerpicknick
  We sluiten het schooljaar gezamenlijk af met een gezellige picknick in het Erasmuspark. Alle leerkrachten, leerlingen en ouders zijn welkom!